Vassdragsforvaltning

Vassdragsforvaltning handler om å ivareta, eller forbedre, vannmiljøet i våre vassdrag. Her følger noen styrende dokumenter og viktige linker:
- EUs Vanndirektiv og Vannforskriften
- Vannressursloven
- Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag
- Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag
- Vannportalen
- Vannsiden