Presteveien 4-6, bygging i vernet vassdrag!

Presteveien 4-6, bygging i vernet vassdrag!

Publisert av Terje Bøhler den 23.10.16.
Våre hovedanliggender
Det kan ikke aksepteres at
 bredden på turdraget reduseres til under 20 m
 byggeforbudssonen brytes
 turveien ikke blir ivaretatt
 det er tvil om at byggeforbudsonen, vegetasjonssonen og turdragets bredde er satt ut fra elvebredden tilsvarende tiårsflommens grense
 overvann ikke fordrøyes på egen grunn
 forslagsstiller ikke har satt seg inn i rikspolitiske retningslinjer for varig fredete vassdrag
 forslagsstiller ikke i tilstrekkelig grad følger kommunens bestemmelser om detaljregulering
 Bærum kommune tilsynelatende ikke følger opp retningslinjene for varig fredete vassdrag