Politisk enighet om vassdragsforvaltningen

Politisk enighet om vassdragsforvaltningen

Publisert av Terje Bøhler den 26.02.20.

Dette skriver partiene i Politisk plattform:

  • Åpne elver og bekker er viktig for det biologiske mangfoldet i kommunen som levested for insektarter og spiskammer for amfibier, fisker og fugler.
  • Vi vil viderefore arbeidet med gjenåpning av bekker og styrke arbeidet for a sikre vassdragene mot forurensning, fysiske inngrep og annen aktivitet som påvirker vassdragene negativt.
  • Vi vil videre styrke arbeidet med opprydning i vassdrag og strandsonen og arbeidet mot marin forsøpling og plast i havet, gjerne i samarbeid med frivilligheten og nabokommunene.
  • Det skal utarbeides en plan for a forhindre avrenning av granulater til vassdrag og andre vannkilder fra kunstgressbaner i Bærum.
  • Gamle søppelfyllinger skal sikres og sanering vurderes.
  • Vi vil ta vare på Bærums grønne lunger, turstier og naturområder, og arbeide for sammenhengende nettverk av grønne korridorer og ferdselsårer mellom fjorden, byggesonen og marka.


Bærum Elveforum ønsker å følge opp disse politiske signalene og hjelpe til med å realisere disse oppgavene. Les om dette i vårt vedlagte dokument.