Planlagt boligbygging i Neslia 1 og Nesveien 11

Planlagt boligbygging i Neslia 1 og Nesveien 11

Publisert av Terje Bøhler den 11.02.16.
Vi minner om Kommuneplanens Arealdel:
Paragraf 11.2:
”Sammenhengende grøntdrag og grønne lunger skal ivaretas og styrkes. Stedstypisk vegetasjon bør brukes. Viktige trær, trerekker, alléer og vegetasjonsområder skal sikres i reguleringsplaner og bevares ved bygge- og anleggstiltak.”
Paragraf 11.4:
”Følgende bredder for byggeforbudssonene målt fra elve- eller bekkekant er:  . . . Øverlandselva fra Åsterud til Rønne elv 20 meter . . . ”.
"Langs vassdraget skal det opprettholdes og utvikles en vegetasjonssone på minst 10 meter”.  

Les hele saken (se vedlegg under).