Nabovarsel Isiveien 239 - oppfylling og planering

Publisert av Terje Bøhler den 03.03.16. Oppdatert 10.03.16.

Vi viser til merknad fra Siri K. Møller og Karl M. Ramberg-Mohn, datert 24. februar 2016, om denne saken. Bærum Elveforum støtter disse merknadene fullt ut. I tillegg vil vi fremholde:

  • Kommuneplanens Arealdel § 11.4Vassdrag: Åpne strekninger av elver, bekker, vann og dammer skal opprettholdes. Bredden for byggeforbudssonen er 10 meter målt fra bekkekant.
  • Vannressurslovens § 7 (vannets løp i vassdrag og infiltrasjon i grunnen) står det at Ingen må hindre vannets løp i vassdrag uten hjemmel i denne lov. I § 11(kantvegetasjon) står det at Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr.
  • Vannforskriften krever at det ikke skal settes i gang tiltak som fører til forverring av vassdragets økologiske tilstand.

Hele saken er vedlagt (under):