Møte med Rådmannen om medvirkning i Bærum kommune

Møte med Rådmannen om medvirkning i Bærum kommune

Publisert av Terje Bøhler den 20.06.16. Oppdatert 02.07.16.
Bærum Elveforum, Bærum Natur- og Friluftsråd og Naturvernforbundet i Bærum er dypt og genuint bekymret for Bærum kommunes håndtering av naturverdiene og den blågrønne strukturen, med derav følgende konsekvenser for folkehelsen og for kommende generasjoners rett til en mangfoldig natur. Natur- og miljøinteressene har lovmessig krav på å komme mye tidligere inn i planprosessene, allerede fra de første oppstarts- og konsultasjonsmøtene mellom utbygger og plan- og byggeetaten. Vi skal bli hørt. Vi vil ha en betydelig påvirkningskraft. Vi skal bli tatt hensyn til. Vassdrags- og miljølovene skal respekteres.