Kommunedelplan for naturmangfold

Kommunedelplan for naturmangfold

Publisert av Terje Bøhler den 19.02.17.
Ingen andre kommuner i Norge har antagelig et så rikt naturmiljø som Bærum og kan fremvise et så stort artsmangfold. Dette hersker det ikke lenger noe tvil om og er dokumentert gjennom en årrekke. Vi nøyer oss med følgende referanser:

Øystein Dallands rapport for Naturvernrådet (ala dagens Miljødirektorat) ”Naturvern-invetering i Asker, Bærum og Lier 1968-1969” der han bl.a. sier ”… at det her dreier seg om et biologisk optimumsområde i vårt land med uvanlige verneverdier både i natur- og kulturlandskapet”. Denne rapporten dannet faktagrunnlaget som igjen førte til opprettelsen av Kolsås-Dælivann landskapsvernområde. Et område av enorm verdi for kultur, natur og friluftsliv.

Fra Fylkesdelplan for Miljøvern i Akershus - RA 21 - vedtatt i fylkestinget 20.01.1998:
“De sommervarme kambrosilurområdene nær Oslofjorden (lavereliggende deler av Oslo, Bærum og Asker, samt øyene i indre fjord) står i særklasse når det gjelder biologisk mangfold. Denne regionen huser 80% av artsmangfoldet i Norge”.

Fra ”Truede ansvarsarter i Oslo og Akershus” BioFokus-rapport 2016-12 (Bærum er nevnt 185 ganger):
http://lager.biofokus.no/biofokus-rapport/biofokusrapport2016-12.pdf

Les hele saken (vedlagt).