Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (høring)

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (høring)

Publisert av Terje Bøhler den 13.01.19.

Myrer – viktige karbonlagre og viktige for vannbalansen – må ikke berøres.

Sandviksvassdraget er Oslofjordens viktigste gyte- og oppvekstområde for laks og sjøørret.

 Presset på Isielva og elvelanskapet blir høyt om Norby blir valgt som tverrslag.

Les hele vår høringsuttalelse (vedlagt)