Detaljregulering Nadderud stadion

Detaljregulering Nadderud stadion

Publisert av Terje Bøhler den 30.04.18. Oppdatert 06.06.18.
For Bærum elveforum er det relevant å kommentere på avsnittet om avrenning til vann i søknaden om dispensasjon om gjenvinningsanlegg for stein og betongblandeanlegg. Her er det tre vannkvalitets-elementer som er særlig viktige: nitrogenforbindelser (særlig ammonium NH4+), alkalisk vaskevann fra betongblanderiet og steinpartikler. Avrenningen fra anlegget vil skje via Svartebekken til vassdraget Rustanelva, som naturlig har liten vannføring. Vassdraget vil derfor være svært sårbar for utslipp av miljøskadelige stoffer. Vassdraget er oppvekstområder for både stasjonær og anadrom laksefisk, og brukes aktivt i kultiveringen av Sandviksvassdraget som lakse- og sjøørretelv. Det har således stor verdi som
produsent av økosystem-tjenester.

Les hele (vedlagt).