Bjørumdammen må bevares og settes i stand!

Bjørumdammen må bevares og settes i stand!

Publisert av Terje Bøhler den 04.12.21.

Ulf Kristensen, Bærum Natur- og friluftsråd, Morten Heldal Haugerud, Skui Vel og Bo Wingård Bærum Elveforum

Statens Vegvesen (SVV) ønsker å legge ned Bjørumdammen. De eier den, men har ikke damanlegg i sin portefølje, og ønsker ikke å drifte og vedlikeholde damkonstruksjoner. Bjørum sag (ruin av bygg og dam med tilhørende anlegg) har middels kulturhistorisk verdi.  Ulempene med å rive dammen er at dette vil påvirke kulturminner og kulturmiljø i middels negativ grad. Fordelene med å legge ned dammen er at en hindring for fisken fjernes. SVV mener at fordelene er større en ulempene.

Dette synes vi ikke særlig om. Som et isolert objekt kan vi være enige i at Bjørumdammen har en middels kulturhistorisk verdi. Men Bjørumdammen representerer en betydelig kulturhistorisk verdi. I Kjaglidalen har der vært bosettinger siden 1600-tallet. Bosetterne jobbet som skogsarbeidere. De bodde på husmannsplassene Mastekastet, Nordre Kjaglia, Kjaglienga og Søndre Kjaglia. Tømmer fra Krokskogen og Kjaglidalen ble fløtet nedover i Isielva. I 1853 ble Bjørumdemningen bygget. Hensikten var å få en dam der man kunne lagre tømmeret før det ble saget på Bjørumsaga og høvlet på høvleriet. I tillegg til Bjørumdemningen ble det bygget demninger i Aurevann og Niskinnvann, slik at man fikk mere vann tilgjengelig i fløtningstiden. Når tiden var inne ble demningene åpnet slik at man fikk nok vann i Isielva til å fløte tømmer fra Krogskogen og Kjaglia nedover til Bjørumsaga ...

Les hele saken (vedlagt).