Hogst og utfylling ved Nadderudbekken

Hogst og utfylling ved Nadderudbekken

Publisert av Terje Bøhler den 11.02.16.

Kommuneplanens arealdel

Vi minner om Kommuneplanens arealdel om at byggeforbudssonen fra bekkekant er 10 meter.  I byggeforbudssonene er det ikke er tillatt å sette i verk tiltak, jf pbl § 1-8.

Bekkelukking er ikke tillatt. Selv om Nadderudbekken langs turvei J1 er lukket er det gode åpningsmuligheter på strekningen fra  Dyrefaret til Bekkestua skole, med unntak av en liten strekning ved Østliveien og en kulvert under Hosleveien.

Vi minner om at byggegrenser mot vassdrag - fastsatt i Kommuneplanens Arealdel § 11.4 - går foran byggegrenser i gjeldende reguleringsplaner. Det står også at ved alle planer og tiltak som berører lukkede bekker skal mulighet for fremtidig gjenåpning vurderes.


Les hele saken (vedlagt under)